Holy Communion (shorter form) Zulu Version

Holy Communion (Shorter form) 2017

INKONZO YESIDLO SENKOSI— UHLELO OLUFINGQIWE

Asithandaze sonke Kanye Kanye sithi:
Nkulunkulu Somandla kuwe zonke izinhliziyo zivulekile, zonke izifiso zabantu zaziwa nguwe, nezimfihlo zonke zabantu wena uyazazi, zisobala kuwe; hlanza ukuzindla kwezinhliziyo zethu, uphefumulele phakathi kwazo uMoya oNgcwele. Khona siyakuthanda ngokupheleleyo, sihloniphe igama lakho elingcwele; ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

iNkosi yethu uJesu Kristu wathi:
woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho.
Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala.

Owesibili ofana nawo uthi:
Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena

Kuleyo miyalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofethi.
Math. 22:37-40

Ibandla lonke lithi:
Nkosi sihawukele, siyacela loba zonke lezi zimemezelo zakho ezinhliziyweni zethu. Amen.

Bafowethu nodadewethu kuKristu, imibhalo engcwele isifundisa ukuthi kufanele sihlole izimpilo zethu ngaphambi kokuba sihlanganyele esidlweni esingcwele seNkosi.
UNkulunkulu ngothando lwakhe nangomusa wakhe omkhulu, wanikela ngeNdodana yakhe eyodwa ethandekayo uJesu Kristu ukuba esphambanweni, ifela thina zoni, ukuze thina sibe ngabantwana baka Nkulunkulu ngomusa, sibe nokuphila okuphakade. Size lapha ukuzokhumbula ukufa kuka Kristu, nokho konke lokho okukushoyo, njengalo yena uqobo asiyalela. Kodwa ngaphambi kokuba senze kanjalo masizahlulele thina, kufanele siphenduke ezonweni esizenzile, sithembe kuKristu uMsindisi wethu ngeqiniso, simdumise, simbonge ngothando lwakhe olukhulu kithina.

Nina abaphendukayo impela ngeqiniso ezonweni zenu, sondelani ngokukholwa namukele leli Sakramente elingcwele ukuze liniqinise ekuphileni kwenu kwemihla ngemihla. Kodwa kuqala masivumeni izono zethu kuNkulunkulu uSomandla Kanye Kanye sithi:

Lord.Nkulunkulu Somandla, unguMdali wezulu nomhlaba noMahluleli wabantu bonke, siyavuma ukuthi sonile kuwe, ngokucabanga nangokwenza. Asikuthandanga njengoba bekufanele sikuthande, asibathandanga omakhelwane bethu njengoba sizithanda thina, siyizoni ngokwemvelo. Baba onomusa wonke siyacela ngeNdodana yakho uJesu Kristu ukuba usixolele kubo bonke ububi esibenzile, nakulobo buhle esingabenzanga, siphe ukuba sikukhonze, sikuthokozise ukusuka manje kuya phambili, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.

Nkulunkulu Somandla, Baba wethu osezulwini, ngomhlatshelo weNdodana yakho uJesu Kristu usethembisile ukuxolelwa kwezono kubo bonke abaphenduka ngeqiniso bathembe kuye; yiba nomusa kithina, sixolele usikhulule kuzo zonke izono zethu, usiphe amandla okwenza intando yakho; ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.

Phakamisani izinhliziyo zenu.
Siziphakamisele eNkosini.

Asibonge iNkosi uNkulunkulu wethu
Kufanele impela ukuba simbonge simdumise.

Kuhle kakhulu, kulungile futhi kungumsebenzi wethu ukuba ngazikhathi zonke nasezindaweni zonke sibong’ iNkos’ uBaba wethu oNgcwele, uMdali onamandla onke, uNkulunkulu onaphakade.
Ngakho-ke sinezingelosi sonke nezinkulu, nalo lonke ibandla elisezulwini asibonge, silituse iGama lakho elikhazimulayo sikukhonze ngezikhathi zonke sithi: uNgcwele, uNgcwele, uNgcwele, Nkosi Nkulunkulu wamabandla, izulu nomhlaba kugcwele inkazimulo yakho, akube kuwe ubukhosi, Nkosi ephezu kwakho konke. Amen

Umthandazo weNkosi:

Baba wethu osezulwini, malingcweliswe iGama lakho.
Mayenziwe intando yakho emhlabeni njegasezulwini.
Usiphe namuhla isinkwa sethu semihlangemihla.
Usithethelele amacala ethu, njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi.
Ngokuba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo, kuze kube phakade. Amen

Asithandazele ukukhula kombuso ka Kristu.
Nkulunkulu Somandla, Mdali noMhlengi wabantu bonke. Siyazithoba sicelela abantubonke ezindaweni zonke ukuba bazi izindlela zakho ezithokozisayo, Kanye namandla akho okusindisa izizwe zonke.
Ubizile ibandla lakho ukuba libe ngofakazi bokuthi ukuKristu wenza izwe ukuba libuyisane nawe. Sisize ke Nkosi ukuba simemezele lezi zindaba ezinhle zothando lwakho, ukuze bonke abazwayo basondezwe kuwe, ngaye lowo owabethelwa esiphambanweni, manje obusa nawe Kanye noMoya oNgcwele, uNkulunkulu munye manje kuze kube phakade.
Amen

Asithandazele izwe lakithi.
. Nkulunkulu Somandla obusa izizwe zonke zomhlaba, sibeka esandleni sakho somusa abantu bakuleli lizwe, kuze kuthi ngomusa wakho sihlale ngokuphepha nangokuthula. Yipha ukuba uMengameli wezwe, oNdunankulu, neziMeya nabo bonke abasemagunyeni babe nokuhlakanipha namandla ukuze baqonde okuyintando yakho. Siyacela gcwalisa abaholi bethu ngokuthanda iqiniso, nokulangazelela ubulungiswa nenhliziyo elungileyo, ukuze bahole isizwe sethu ngokuthembeka, lihlonishwe likhazimuliswe iGama lakho, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Asithandzele ibandla lethu:
Nkulunkulu Somandla, onaphakade yehlisela ngomus’ uMoya wakho oNgcwele phezu kwaba Bhishobhi bethu, abefundisi bethu kanye nawo wonke abandla akithi, sikhulise, usiguqule, usiphe isibindi namandla, sibusise Nkosi usigwcalise ngoMoya wakho ukuze sikukhonze ngeqiniso, sikuthokozise ukuze lidunyiswe iGama leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen

Asithandazele labo abanezidingo ezahlukeneyo:
Nkosi enomusa wonke, sikhumbula phambi kwakho bonke labo abahluphekile nabathwele kanzima. Siyacela ukuba ubaduduze futhi ubakhulule ezinhluphekweni zonke, baphe ukubekezela ekuhluphekeni kwabo, nokwaneliseka ngezindlela zakho, namehlo okukholwa, bakhumbule izethembiso zakho kithina, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Isivumo sokholo sase Nikhe (Nicene Creed)

Ngiyakholwa kuNkulunkulu munye uYise uSomandla, owenza izulu nomhlaba nakho konke okubonwayo nokungabonwayo. Nase Nkosini yona yodwa uJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu, ezelwe iyodwa, eyazalwa nguYise, ingakabikho imihlaba yonke. Ungu Nkulunkulu kanti futhi ungoka Nkulunkulu, ungukukhanya kokukhanya, ungu Nkulunkulu uqobo, wakaNkulunkulu uqobo, wazalwa akenziwanga. Uyisimo sinye noYise, nguYena owadala izinto zonke. NguYena okwathi ngenxa yethu thina bantu, nangenxa yokuba ejonge ukuze sisindiswe, wehla ezulwini, wathabatha inyama ngoMoya oNgcwele kuMariya intombi epheleleyo, wenziwa wabangumuntu, wabuye wanqanyulezwa ngenxa yethu kuPontio Pilatu, wafa wembelwa, ngosuku lwesithathu waphinda wavuka ekufeni, njengalokho yayishilo incwadi eNgcwele. Wenyuka waya ezulwini, usehlezi ngakwesokunene sikaYise, uyakubuya eze nobukhosi, ezekuthetha amacala abahleziyo nabafileyo. Umbuso wakhe kawuyikuphela.
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, oyiNkosi, okunguyena opha ukuba sibe ngabaphilayo, uMoya ophuma kuYise, nakuNdodana, Kanye noYise noNdodana, uyakhonzwa, uyatuswa, owashunyayelwa ngabaprofethi. Ngiyakholwa ebandleni eliyilo lodwa, elikulo lonke, elingelabaPostoli, ngiyakholwa ukubhabhathiswa kunye, ngokuthethelelwa kokona, ngiyakholwa ukuvuka ekufeni, nokuhlala kwezwe elizayo.
Amen

Izaziso:

Ukufundwa kwezwi lika Nkulunkulu
Ofundayo aqale ngokuthi “Yizwani izwi liNkulunkulu njengoba libhaliwe encwadini…”

Uma eseqethile athi: “leli yizwi likaNkulunkulu kithina.”
Ibandla lonke lithi: “Makabongwe uNkulunkulu”

Intshumayelo:

Isidlo esingcwele
Umfundisi aqale ngokuchaza kafushane mayelana nesidlo seNkosi ecaphuna kulamaves alandelayo:

Ngoku kaMathewu 26:26-28;
Ngokuka Luka 22:14-20;
I abase Korinte 10:14-17;
I abase Korinte 11:23-33

Nkulunkulu onomusa wonke, asilokothi sisondele kuleli tafula lakho sethemba ukulunga kwethu kodwa siza sethemba impela ububele bakho obukhulu. Asifanele thina nokucosha imvuthuluka phansi kwetafula kodwa ububele bakho bungunaphakade, ngakho ke siphe ukuba sithi ngokukholwa sidle inyama yeNdodana yakho ethandwayo uJesu Kristu, siphuze igazi layo, ukuze sibe munye kuyo, nayo kithina. Amen

Njengoba sisondela etafuleni le Nkosi asilalele futhi amazwi oMsindisi wethu uJesu Kristu.
“Yizani kimi nonke nina abakhatheleyo nabasindwayo ngizakuniphumuza” (Matt 11:28)

. UNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngeNdodana yokhe ezelwe iyodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. (ngokuka Johani 3:16)

.
Yizwani futhi amazwi ashiwo uPhawuli ongcwele:
“likholekile lelizwi lifanele impela ukwamukelwa, ukuthi uKristu uJesu weza ezweni ukuzosindisa izono. (1 Thimothewu 1:15)

Yizwani futhi okushiwo uJohani ongcwele”
“Uma umuntu ona sinoMmeli kuYise, uJesu Kristu olungileyo, yena oyinhlawulo ngezono zethu. (1Johani 2:1; 2)

Nkulunkulu Somandla, Baba wethu osezulwini, ngobubele bakho obukhulu wanikela iNdodana yakho eyodwa uJesu Kristu ukuba ihlupheke ife esiphambanweni ukuze sihlengwe, eyakwenza lokho ngokuzinikela Kanye esiphambanweni kwaphelela, umhlatshelo ongaseyukuphindwa futhi, ophelele, owanele, ofanele ukona komhlaba wonke. Sizwe Baba onomusa wonke,usiphe ukuba sithi thina esethemba kukho ukufa nokuhlupheka kweNdodana yakho, uJesu Kristu uMsindisi wethu samukele lesi sinkwa ne wayini, ukuze sihlanganyele kuwo umzimba negazi lakhe; ngowaba kwathi ngobusuku bangamhla izakukhashelwa, yathatha isinkwa, yabonga kuNkulunkulu, yasihlephula, yasinika abafundi bakhe, yathi: “thathani nidle lokhu kungumzimba wami odedelwe ngenxa yenu; yenzani lokhu nenzele ukungikhumbula.
Kanjalo futhi emva kokudla, yathatha isitsha, yabonga kuNkulunkulu, yabanika sona yathi: “phuzani kulesi sitsha nonke, ngoba lokhu kuyigazi lami kuso isivumelwano esisha, elaphalazelwa nina nabaningi, kwenzelwa ukukhululwa ezonweni. Yenzani lokhu, uma nisuke nikwenza kwenzeleni ukungikhumbula.”
Amen

. Umfundisi noma labo abakhethelwe ukwaba isinkwa newayini bathi.

Umzimba weNkosi yethu uJesu Kristu owahleshulelwa nina, awulonde umzimba nomoya wakho kuze kube sekuphileni okuphakade. Thatha lokhu udle, ukhumbule kambe ukuthi uJesu wafela wena, umudle enhliziyweni yakho ngokukholwa nangokubonga.

Igazi le Nkosi yethu uJesu Kristu elaphalazelwa wena, alilonde umzimba nomoya wakho kuze kube sekuphileni okuphakade. Phuza lokhu, ukhumbule kambe ukuthi igazi lika Kristu laphalazelwa wena, uhlale ubonga

Nkulunkulu Somandla, siyabonga kuwe, siyakudumisa, sinikela ngoqobo lwethu, imizimba nemiphefumulo, ukuba ibe ngumnikelo ophilayo nongcwele. Yamukela Nkosi lo msebenzi nale nkonzo esiyiletha kuwe noma singafanele, ngenxa kaJesu Kristu iNkosi yethu.
Amen.

Amazwi okubonga:

Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula kubantu bakhe emhlabeni. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi esezulwini, Nkulunkulu uYise uSomandla, siyakudumisa, siyakubabaza, siyakuphakamisa, sikhuleka kuwe, sibonga kuwe ngobukhosi bakho obukhulu.
Nkosi Jesu Kristu, Ndodana kaYise ezelwe iyodwa, Nkosi Nkulunkulu, Mvana kaNkulunkulu esusa ukona komhlaba, yiba nomusa kithina. Wena wedwa ohlezi ngakwesokunene sika Yise, yizwa imikhuleko yethu.
Ngoba wena wedwa uNgcwele, wena wedwa uyiNkosi, wena wedwa ungophakemeyo kakhulu, Jesu Kristu Kanye noMoya oNgcwele, uphezu kwabo bonke ebukhosini buka Nkulunkulu.
Amen

Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke, akugcine izinhliziyo zenu, nemimoya yenu ekwazini uNkulunkulu nasekumthandeni yena neNdodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu, sithi isibusiso sika Nkulunkulu uSomandla, uYise neNdodana noMoya oNgcwele sibe phakathi kwenu, sihlale nani ngezikhathi zonke kube phakade.
Amen.