Morning Prayer Second Form (Zulu)

morning-prayer-second-form-zulu-version-2016

 

INKONZO YASEKUSENI/ YANTAMBAMA
UHLELO LWESIBILI.

Amavesi okwendlalela.
Yilolu usuku alwenzileyo uSomandla;
Siyakwethaba, sithokoze ngalo.
AmaHubo 118:24

Mayibongwe iNkosi uNkulunkulu ka Israyeli; ngokuba ibahambele abantu bayo yabenzela inkululeko.
Yasivusela uMsindisi onamandla.
Luka 1:68, 69

Ungcwele, ungcwele, ungcwele uSomandla wamabandla;
Wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe.
Isaya 6:3

Ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla,
Ngokuba nguwena owadala izinto zonke, ngenxa yentando yakho zabakhona, zadalwa.
ISambulo 4:11

Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi,
Siseyizoni uKristu wasifela.
AbaseRoma 5:8

Thina sonke sidukile njengezimvu; yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe;
USomandla wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke.
Isaya 53:6

Ngakho ke lokhu sinoMprisi omkhulu kakhulu odabulile amazulu; uJesu iNdodana kaNkulunkulu masibambelele kuso isivumo sethu.
Ngakho masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo.
AmaHeberu 4:14, 16

UNkulunkulu uluthando,
Nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye.
1 Johane 4:16

Ngalokho ke nathi, lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi,
Sigijime ngokubekezela kulokho kuncintisana esikumiselweyo, sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu.
AmaHeberu 12:1, 2

Amazwi okukhuthaza
Bafowethu nodadewethu, sihlangene lapha namhlanje ukuzodumisa uNkulunkulu, nokuzovuma izono zethu kuye sicele ukuba asithethelele, size futhi ukuzombonga ngokusidala kwakhe nangokusigcina; size ukuzombonga ngothando lwakhe nobubele bakhe kithina; size nokuzokuzwa izwi lakhe elingcwele; nokuzothandazela izidingo zethu nezabanye; size futhi ukuzokhuthazana njengoba sibona usuku lokugcina lusondela. Kodwa kuqala masivumeni izono zethu Kanye Kanye sithi:

Isivumo sezono (sishiwo ibandla lonke)
Nkulunkulu Somandla, baba wethu osezulwini, siyavuma ukuthi sonile kuwe, ngemicabango, ngezwi, ngokwenza nangalokho esikuyekile sangakwenza. Nkosi yiba nomusa kithina, usixolele izono zethu, usisize sikukhonze kahle, sikuthokozise, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Isiqiniseko ngentethelelo (sishiwo umfundisi)
UNkulunkulu Somandla, Yise weNkosi yethu uJesu Kristu, ongathandi ukuba isoni sife, kodwa uthanda ukuba siphenduke sithembe kuKristu, izwi lakhe liyasho ukuthi uthethelela izono zabo bonke abaphenduka ngeqiniso bakholwe yivangeli. UNkulunkulu wanikela ngeNdodana yakhe uJesu Kristu ukuba ife ukuze sithethelelwe izono sibe nokuphila okuphakade kuye.
Ngakho ke masimdumise uNkulunkulu sithi:
Nkosi, siyakudumisa ngohlelo lwakho olumangalisayo lwensindiso nangothando lwakho olukhulu ngokuthi siseyizoni ezilahlekile uKristu wasifela ukuze asiphe ukuphila.

IHubo 98
1. Mhubeleni uSomandla igama Elisha,
Ngokuba wenze izimangaliso
Esokunene sakhe nengalo yakhe
Engcwele kumtholele ukunqoba.
2. USomandla wazisile insindiso yakhe;
Ukulunga kwakhe ukwambulile
Emehlweni abezizwe.
3. Ukhumbulile umusa wakhe
Nokuthembeka kwakhe kuyo
Indlu ka Israyeli;
Imikhawulo yonke yomhlaba ibonile
Insindiso kaNkulunkulu wethu.
4. Hlokomani kusomandla ngezwi lokuhalalisa,
Nihlabelele ngenjabulo, nihube.
5. Mhubeleni uSomandla ngehabhu,
Ngehabhu nangezwi lehubo.
6. Ngamacilongo nangokukhala komtshingo
Hlokomani ngezwi lokuhalalisa
Phambi kweNkosi uSomandla.
7. Maludume ulwandle nokugcwala kwalo,
Izwe nabakhileyo kulo,
8. Imifula mayishaye ihlombe,
Izintaba zihalalise Kanye Kanye
9. Ebusweni buka Somandla,
Ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba.
Uyakwahlulela izwe ngokulunga nezizwe ngobuqotho.

Udumo alube kuYise, nakuNdodana, naku Moya oyiNgcwele
Njengoba kwakunjalo ekuqaleni, kunjalo manje kuyakuma kunjalo kube phakade. Amen

Ibandla lihlale phansi kufundwe izifundo eTestamenteni elidala nelisho:

Ofundayo aqale ngokuthi: “yizwani izwi le Nkosi njengoba libhaliwe encwadini….”
Ofundayo aphethe isifundo ngokuthi: “leli yizwi lenkosi kuthina”
Ibandla lona lithi: “makabongwe uNkulunkulu”

Isivumo sabaPostoli (sishiwo abantu bonke bemile)
Ngiyakholwa kuNkulunkulu uYise uSomandla owenza izulu nomhlaba, naku Jesu uKristu, iNdodana yakhe ezelwe iyodwa iNkosi yethu; owathatshathwa ngoMoya oNgcwele; wazalwa uMariya intombi epheleleyo; wahlupheka kuPontio Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wafakwa ethuneni wehlela ngaphansi, ngomhla wobuthathu wavuka ekufeni, wenyuka waya ezulwini, lapho ehlezi khona ngakwesokunene sikaNkulunkulu uYise uSomandla. Uyakuvela khona eze ukuthetha amacala abahleziyo nabafileyo.
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nakulo ibandla elikulo lonke, nakukho ukwazana kwabangcwele, nakukho ukuthethelelwa kokona, nakukho ukuvuka komzimba ekufeni, nakukho ukuphila okuphakade. Amen

Asithandaze:
Umfundisi: Nkosi yiba nobubele kithina
Ibandla: Kristu yiba nobubele kithina
Umfundisi: Nkosi yiba nobubele kithina
Ibandla lonke lithi:
Baba wethu osezulwini
Malingcweliswe iGama lakho,
Mawuze umbuso wakho;
Mayenziwe intando yaKho
Emhlabeni njengasezulwini.
Usiphe namuhla isinkwa sethu
Semihla ngemihla.
Usithethelele amacala ethu
Njengoba nathi sibathethelela
Abanamacala kithi.
Ungasingenisi ekulingweni,
Kodwa usikhulule kokubi,
Ngokuba umbuso ungowaKho,
Namandla nenkazimulo
Kuze kubephakade. Amen

Umthandazo wosuku.

Umthandazo wokucela ukuthula.
Nkulunkulu Somandla, okuvela kuwe zonke izifiso ezinhle, zonke izinhloso ezinhle nazo zonke izenzo ezinhle. Siyacela thina zikhonzi zakho ukuba usiphe ukuthula izwe elingesiphe kona. Siqinise ukuze izinhliziyo zethu zilangazelele ukulalela imiyalo yakho, sikhulule kukho konke ukwesaba izitha zethu, ukuze siphile ngokuphumula nangokuthula, ngaye uJesu Kristu uMsindisi wethu. Amen

Umthandazo wokucela umusa.
O! Nkosi khanyisa ubumnyama bethu, kuthi ngomusa wakho omkhulu usivikele kuzo zonke izingozi zalokhu kuphila, ngenxa yothando lweNdodana yakho eyodwa, uMsindisi wethu uJesu Kristu. Amen.
Asithandazele izwe lethu.
Nkulunkulu, Somandla onokuphila okuphakade, busisa izwe lethu, abaholi balo nabantu balo. Yipha ukuthi siphile ngokulalela izwi lakho, silandele iqiniso, ukulunga nobulungiswa. Nkosi siphe ukuthula ngesikhathi sethu, ukuze kukhazimuliswe iGama lakho elingcwele ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Asithandazele ibandla lethu.
Baba wethu osezulwini, usibizile ukuba sibe ngamalunga aphilayo ebandla lika Kristu elingcwele. Siyacela busisa inhlanganyelo yamabandla e REACH South Africa. Khazimulisa iGama lakho ngobufakazi bethu. Gcina ubunye bethu uqhubeze phambili umbuso wakho. Qinisa, ugcine ababhishobhi, abefundisi nabo bonke abasezikhundleni. Yipha ukuba onke amalunga ebandla lakho abe nesiqiniseko ekukholweni yizwi lakho elingcwele futhi baphile ngokulalela izwi lakho. Senze ukuba sikukhonze futhi sinakekelane ngomthandazo nangothando, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Asithandazele labo abanezidingo.
Nkulunkulu Somandla, baba onomusa wonke, usifundisile ukuba singazicabangeli thina kuphela kodwa sikhumbule nezidingo zabanye. Siyabathandazela bonke labo abaswele nabadingayo, abagulayo emzimbeni nasengqondweni, abampofu nabanesizungu, abakhathazekile nabahluphekile nabo bonke abadukile endleleni yakho.
Nkosi enomusa bakhulule, ubaqinise, ubuyise ukukholwa kwabo, babusise ubasize ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Umthandazo we South Africa
Nkulunkulu busisa iSouth Africa, usiphe ukuthula
Sigcwalise ngothando, usiphe ukuthokoza,
Qinisa ukukholwa kwethu, ukhulise ithemba lethu.
Sindisa ababusi bethu, usehlisele nemvula.
Qeda izimpi nokuhlupheka, sindisa isizwe sethu.
Lalela imithandazo yethu. Ngenxa kaJesu Kristu iNkosi.
Amen

Umthandazo wezithunywa zevangeli.
Mathewu 9:38
Baba, uyiNkosi yesivuno. Yizwa imithandazo yethu njengoba sithandazela labo abangazani nawe. Siyacela bafinyelele ekwazini okusindisayo nge Ndodana yakho uJesu Kristu iNkosi.
Thumela izisebenzi emasimini aselungele ukuvunwa ezindaweni zonke, uzigcine, uziqinise uziphe ezikudingayo. Ukhuthaze lezo zisebenzi ezidangele, uvuselele ugqozi nomfutho kuzo ikakhulu lezo ezihlushwayo, nokukholwa kwazo sekuntenga. Siyacela ukuba uqhubeke uvuselele ibandla lakho ukuba lithumele izisebenzi zevangeli usenze sibe ofakazi abathembekile bomusa wakho; sigcwalise ngothando nangobunye obujulileyo, ukuze wena wedwa ukhazimuliswe.
Amen

Umthandazo wokukhula koMbuso kaKristu
Mathewu 28:18ff
Baba wethu osezulwini, unikezile onke amandla negunya ezulwini nasemhlabeni kuyo iNdodana yakho. Yona isiyalile ukuba senze izizwe zonke abafundi, babhabhadiswe eGameni lakho, bafundiswe ukugcina yonke imiyalo yayo. Usethembisile wathi uzakuba nathi kuze kube sekugcineni kwezwe:
Senze abathembekile singabi nakho ukwesaba;
Sikhuthaze singabi naluvalo;
Abalalelayo singahlubuki;
Sibe nomfutho singavilaphi;
Siye kuboboke abantu singakhethi
Sibe nomusa singadeleli;
Sibe nothando singabi namona;
Siyacela konke lokhu ngoMoya wakho, sazi ukuthi uzosindisa abaningi ngenxa yenkazimulo yakho.
Amen

Umthandazo wokubonga.
Baba wethu, simemeza ngokujabula, sikukhonza ngokuthokoza, siza phambi kwakho ngenhliziyo egcwele ukuthokoza sinesiqiniseko sokuthi wena ungu Nkulunkulu; uwena osenzileyo, thina singabakho. Siletha kuwe indumiso nokubonga; ngoba wena wedwa umuhle nothando lwakho lumi kube phakade; ukuthembeka kwakho kumi kuzo zonke izizukulwane.
Amen.

Izaziso
Iculo elandulela intshumayelo
Intshumayelo
Iculo lokuvala

Isibusiso
INkosi mayinibusise, inilondoloze; iNkosi mayikhanyise ubuso bayo phezu kwenu, ibe nomusa kinina, iNkosi mayiphakamise ubuso bayo phezu kwenu iniphe ukuthula. Amen