Morning Prayer Third Form (Zulu)

morning-prayer-third-form-zulu-version-2016 (Word)

INKONZO YASEKUSENI/ YANTAMBAMA
UHLELO LWESITHATHU.

Bathandekayo size lapha ukuzodumisa uNkulunkulu ngobukhulu bakhe, ngamandla akhe nenkazimulo yakhe; size ukuzombabaza simbonge ngobuhle bakhe nothando lwakhe kithina, ikakhulukazi ngokuthumela iNkosi uJesu Kristu ukuba ibe nguMsindisi wethu; size futhi ukuzozwa izwi lakhe elingcwele nokuzocela intethelelo, nosizo Kanye nokuqondiswa.

Amavesi okwendlalela.
Uma wena Nkosi uqaphela iziphambeko, Nkosi ngubani ongema na? Kepha ukuthethelela kukuwe, ukuze wesatshwe.
AmaHubo 130:3-4

Mfuneni uSomandla esenokutholwa, nimbize eseseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe. Abuyele kuSomandla, uyakuba nomusa kuye, yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu.
Isaya 55:6-7

Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabaku Kristu uJesu
kwabaseRoma 8:1

Kepha anazi yini ukuthi abangalungile abayikulindla ifa lombuso kaNkulunkulu… kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngeGama leNkosi uJesu Kristu naMoya kaNkulunkulu wethu.
1 kwabaseKorinte 6:9-11

Ngakho-ke lindani, ngokuba anazi ukuthi iNkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku… ngalokho nani hlalani nilindile, ngokuba iNdodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo.
Mathewu 24:42-44

Likholekile lelizwi, lifanele impela ukwamukelwa: ukuthi uKristu uJesu weza ezweni ukusindisa izono, engingesikhulu kuzo
1 Thimothewu 1:15

Uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu; nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane.
1 Johani 3:16

ISIVUMO SEZONO
Asithandaze sonke Kanye Kanye sivume izono zethu kuNkulunkulu sithi:
Nkulunkulu Somandla, Baba wethu osezulwini siyavuma ukuthi sikonile ngemicabango yethu, ngamazwi nangezenzo. Thina ngokwemvelo yethu siyizoni, sidukile ezindleleni zakho ngokwenza okubi nangokuhluleka ukwenza okuhle. Nkosi, uwena wedwa othethelela isono, yiba nomusa kithina, sithethelele izono zethu, sisize ukuba sikukhonze ngezindebe zomlomo nangezimpilo zethu, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Umfundisi asho isiqinisekiso sentethelelo:
UBaba wethu osezulwini uthembisile ukuthethelela bonke labo abaphenduka ngeqiniso bathembe ku Jesu Kristu iNdodana eyodwa, iNkosi noMsindisi wethu. Izwi lika Nkulunkulu liyasho ukuthi labo asebebuyisene naye ngokufa kuka Kristu esiphambanweni. Ngakho ke uma siku Kristu sikholwa uyena, sesingasondela kuNkulunkulu ngesibindi nangenkululeko. UKristu wenzile ukuthula phakathi kukaNkulunkulu nabantu bakhe.
Ibandla lonke lisukume:
Udumo alube kuYise, naku Ndodana, naku Moya oNgcwele:
Njengoba kwakunjalo ekuqaleni kuyokuba njalo kube phakade. Amen
Culelani iNkosi iculo Elisha
Ngokuba yenzile izinto ezinkulu.

Ihubo 103 (kungakhethwa noma iliphi nje elinye)

Mbonge uJehova mphefumulo wami;
Konke okuphakathi kwami makubonge
IGama lakhe elingcwele
Mbonge uJehova mphefumulo wami,
Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa,
Yena othethelela zonke izono zakho,
Owelapha zonke izifo zakho;
Okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni,
Okuqhelisa ngomusa nangobubele
Osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle,
Ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi.
UJehova ubenzela bonke abacindezelwayo
Ukulunga nokwahlulela.
Wamazisa uMose izindlela zakhe,
Nabantwana bakwa Israyeli izenzo zakhe.
uJehova unobubele nesihawu;
Wephuza ukuthukuthela, kuvama umusa.
Akathethi njalo njalo;
Akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade.
Akasiphathi njengokufanele izono zethu;
Akasivuzi njengokwamacala ethu.
Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba
Unjalo umusa wakhe phezu kwabamethembayo.
Njengokuba impumalanga yahlukene netshonalanga
Udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu.
Njengoyise ehawukela abantwana bakhe,
Kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo.
Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu;
Uyakhumbula ukuthi siluthuli.
Izinsuku zomuntu zinjengotshani
Uyakhahlela njengembali yasendle.
Ngokuba umoya uyadlula phezu kwayo,
Bese yinyamalala, nendawo yayo ingabe isayazi.
Kepha umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo,
Kwaphakade kuze kube-phakade
Kubo abagcina isivumelwano sakhe
Bekhumbula iziyalezo zakhe ukuba bazenze.
uJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini
Umbuso wakhe ubusa phezu kwakho konke.
Bongani uJehova nina-zingelosi zakhe,
Nina-maqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe
Nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe.
Bongani uJehova nina-mabandla onke akhe,
Nina-zinceku zakhe enenza intando yakhe
Bongani uJehova nina- misebenzi yakhe yonke
Ezindaweni zonke zombuso wakhe.
Mbonge uJehova mphefumulo wami.
Umthandazo wosuku (collect)

Umthandazo weNkosi (ushiwo abantu bonke Kanye Kanye)

Baba wethu osezulwini, malingcweliswe iGama lakho,
Mawuze umbuso wakho, mayenziwe intando yakho
Emhlabeni njengasezulwini.
Usiphe namuhla isinkwa sethu, semihla ngemihla.
Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abanacala kithi.
Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi,
Ngokuba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo
Kuze kube phakade.
Amen.

Umthandazo wokubonga.
O Nkulunkulu Baba wethu osezulwini, ngokupha kwakho komusa usipha izidingo zethu zemihla ngemihla. Siyakudumisa ngobubele bakho kithi, nangokusithethelela, nangokusikhulula. Sibabaza uthando lwakho kithina futhi siyacela ukuba uqhubeke ngobubele bakho kithina ukuze iGama lakho lingcweliswe nentando yakho yenziwe. Siyakubonga, sizithoba kuwe ngokusipha esikusweleyo ukuze sihlale kahle neGama lakho elingcwele likhazimuliswe, ngaye uMsindisi, noMkhululi wethu omkhulu uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Umthandazo wezwe lethu.
Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu.
Nkosi busisa imindeni yonke yase Afrika
Qeda izimpi nokuhlupheka.
Sindisa isizwe sethu-
Isizwe sase Ningizimu Afrika
Nkosi busisa izwe lethu
Ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu.
Amen
Umthandazo webandla lethu
Baba wethu osezulwini, siyathandaza, sithandazela ibandla lika Kristu elingcwele ukuthi maliphathwe liqondiswe uMoya wakho, kuthi bonke labo abazibiza ngamakholwa baholelwe endleleni yeqiniso, nobunye nothando. Siyathandaza ukuthi bonke ababizwa ngeGama lika Kristu balazi iqiniso lezwi lakho elingcwele, baphile ngalo. Busisa Nkosi umndeni wonke wamabanda e- REACH emazansi ne Afrika. Qinisa futhi unakekele ababhishobhi bethu, abefundisi, nabo bonke abasezikhundleni, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Umthandazo walabo abanezidingo ezahlukene
Nkulunkulu Somandla, Baba wethu onomusa, siyacela ukuba ngobubele bakho usize, ukhulule futhi ududuze bonke abasezinkingeni, abanosizi, abagulayo, nabo bonke abanezidingo. Siyabakhumbula kulomthandazo, baphe ukubekezela ezinhluphekweni ababhekene nazo, banikeze isiqiniseko esijulileyo sobukhona bakho ezimpilweni zabo. Siyakudumisa nangazo zonke izinceku zakho ezifele ekukholwweni nasekwesabeni wena. Siphe umusa wakho ukuze silandele isibonelo sabo, size sabelane nabo embusweni wakho wasezulwini. Yizwa imithandazo yethu, eGameni loMmeli noMlamuleli wethu uJesu Kristu. Amen.

Umthandazo wokukhula kombuso kaKristu
Nkulunkulu Somandla, Mdali no Mhlengi wabo bonke abantu. Siyakucela ngokuzithoba ukuthi wenze izindlela zakho namandla akho okusindis’ izizwe aziwe abantu bonke ezindaweni zonke.
Ulibizile ibandla lakho ukuthi libe ofakazi bokuthi usubuyisene nezwe ukuKristu uJesu: sisize ukuba simemezele lezi zindaba ezinhle zothando lwakho, nokuthi bonke abasizwayo basondezwe kuwe, ngaye lowo owaphakanyiselwa esiphambanweni, obusayo Kanye nawe noMoya oNgcwele, uNkulunkulu emunye manje kuze kube phakade. Amen.

Umthandazo walabo abasemagunyeni
Nkulunkulu Somandla, siyathandaza ukuba uholele ezindleleni zokulunga nokuthula bonke ohulumeni bezizwe. Siyacela busisa futhi uqondise bonke abasiholayo, ikakhulukazi umuntu wakho uMongameli nabo bonke abasemagunyeni ezweni lethu. Benze babuse ngokuhlakanipha, bahlulele ngokungakhethi, baphakamise iqiniso nokulunga. Konke lokhu siyakucela eGameni lika Jesu Kristu, iNkosi noMsindisi wethu. Amen

Umthandazo wokuvikelwa
Nkulunkulu onomusa siyacela usivikele ezingozini esibhekene nazo imihla ngemihla, sivikele nasezingozini zemigwaqo esihamba kuyo, kanjalo nasekuhlaseleni kwabayimpi kithi. Senze ukuba singesabi ngezinguquko ezenzeka kulelizwe, kodwa sethembele kuwe, wena ongaguqukiyo, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen
Kufundwe izimemezelo
Iculo
Izifundo eTestamenteni elidala nelisha
Ofundayo aqalise ngokuthi: “Yizwani izwi le Nkosi njengoba libhaliwe encwadini…”
Uma eseqedile ukufunda athi: “Leli yizwi leNkosi kithina”
Ibandla lonke lithi: “Makabongwe uNkulunkulu”
Kulandele iNtshumayelo yosuku
Kushiwo isivumo sabaPostoli (abantu bonke bemile):
Ngiyakholwa kuNkulunkulu uSomandla owenza izulu nomhlaba, nakuJesu Kristu, iNdodana yakhe ezelwe iyodwa iNkosi yethu; owathatshathwa ngoMoya oNgcwele; wazalwa uMariya intombi epheleleyo; wahlupheka kuPontio Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wafakwa ethuneni wehlela ngaphansi, ngomhla wobuthathu wavuka ekufeni, wenyuka waya ezulwini, lapho ehlezi khona ngakwesokunene sikaNkulunkulu uYise uSomandla. Uyakuvela khona eze ukuthetha amacala abahleziyo nabafileyo.
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nakulo ibandla elikulo lonke, nakukho ukwazana kwabangcwele, nakukho ukuthethelelwa kokona, nakukho ukuvuka komzimba ekufeni, nakukho ukuphila okuphakade. Amen

Iculo lokuvala
Isibusiso