Morning Prayer First Form (Zulu)

morning-prayer-first-form-zulu-version-2016

 

INKONZO YASEKUSENI/ NEYANTAMBAMA

UHLELO LOKUQALA (FIRST FORM)
Ekuqaleni kwenkonzo umfundisi noma lowo ohola inkonzo uyakumemezela iculo lokuvula inkonzo emva kwalokho afunde lamazwi ngezwi elizwakalayo

Sonile, siziphathe kabi, senzile okubi, sihlubukile, sachezuka emiyalweni yakho nasezahlulelweni zakho; asilalelanga izinceku zakho abaphrofethi ezazikhuluma egameni lakho emakhosin ethu nasezikhulwini zethu, nakobaba, nakubo bonke abantu bezwe. Dan 9:5&6
Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami; isono sami siphambi kwami njalo. AmaHubo 51:3
Fihla ubuso bakho ezonweni zami, wesule zonke izenzo zami ezimbi. AmaHubo 51:9
Uma wena Nkosi uqaphela iziphambeko, ngubani ongema na? Kepha ukuthethelela kukuwe, ukuze wesatshwe. AmaHubo 130: 3&4
Ungangeni ekwahlulelweni nenceku yakho, ngokuba akukho muntu okhona olungile emehlweni akho. AmaHubo 143:2
Niklebhule ihlinziyo zenu hhayi izingubo zenu, niphendukele eNkosini uNkulunkulu wenu, ngokuba yena unomusa, unobumnene, wephuza ukuthukuthela, unesihe esikhulu, uhawukela nomubi. Jowel 2:13
Kepha kuyo iNkosi uNkulunkulu wethu, kukhona umusa nokuthethelela; ngokuba simhlubukile, asilalelanga izwi lika Nkulunkulu wethu ukuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekile phambi kwethu ngezinceku zakhe abaphrofethi. Dan 9:9 &10
Ungcwele, ungcwele, ungcwele uNkulunkulu uSomandla, wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Isaya 6:3
Mfuneni uSomandla esenokutholwa, nimbize eseseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, abuyele kuSomandla, uyakuba nomusa kuye, yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Isaya 55: 6&7
Umbuso kaNkulunkulu ususondele phendukani nikholwe yivangeli. Marku 1:15
Ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi: Baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho angisafanele ukuthiwa indodana yakho” Luka 15:18 & 19
Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabaku Kristu Jesu. kwabaseRoma 8:1
Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asihlambulule kukho konke ukungalungi. 1John 1:8&9
AMAZWI OKUKHUTHAZA:

Bazalwane abathandekayo imibhalo eNgcwele iyasiyala ukuba sivume ububi bethu phambi kukaNkulunkulu uSomandla uBaba wethu osezulwini nokuthi sivume izono zethu eziningi kuYe, ukuze asithethelele ngomusa omkhulu nangobubele bakhe nge Ndodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu. Kufanele ukuba sizithobe ngezikhathi zonke sivume izono zethu phambi kukaNkulunkulu, ikakhulu uma sihlangene ndawonye size ukumbonga ngakho konke okuhle okukhulu esikwamukele kuvela kuye, simkhonze, simdumise, sizwe izwi lakhe elingcwele, sicele futhi kuye lokho esikudingayo okomzimba nokomphefumulo. Ngakho- ke ngiyanicela nonke nina esenikhona ukuba sisondele phambi kwesihlalo somusa sika Nkulunkulu wethu sivume izono zethu Kanye Kanye sithi:

Baba Somandla onomusa wonke sidukile salahlekelana nezindlela zakho njengezimvu ezilahlekile, siyekile ukwenza lokho ebesifanele ukukwenza, senza lokho obekungafanele ukuba sikwenze. Silandele izindlela zethu nezinkanuko zethu silahlile futhi sayephula imithetho yakho engcwele. Nkosi yiba nomusa kithina. Ubuyise labo abaphendukayo nabavuma izono zabo njengokwethembisa kwakho ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Siphe Baba onomusa ukuthi ngenxa yakhe emva kwalokhu siphile impilo elungileyo nelalelayo, ukuze kukhazinyuliswe igama lakho elingcwele.
Amen.

UMFUNDISI NOMA OHOLA INKONZO EMILE ASHO LAWA MAZWI AYISIQINISEKO SOKUTHETHELELWA KWEZONO.
UNkulunkulu uSomandla onguYise weNkosi yethu uJesu Kristu ongathandi ukuba isoni sife singaphendukile, kodwa ethanda ukuba siphenduke ezindleleni zaso ezimbi, sethembe kuKristu, size siphile, unikezile igunya nomyalo ezincekwini zakhe ukuba zimemezele ebantwini bakhe ukukhululwa nokuthethelelwa ezonweni kubo bonke abaphenduka ngeqiniso bakholwe yivangeli. Ngakho ke asicele ukuba asphe ukuphenduka ngeqiniso, asinike uMoya wakhe oNgcwele, ukuze simthokozise manje, futhi kuthi impilo yethu yonke sibe ngabahlanzekile, abangcwele, khona kothi ekugcineni sifinyelele ekuthokozeni kwakhe kwaphakade, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen
IBANDLA LONKE LISHO UMTHANDAZO WENKOSI KANYE KANYE.
Baba wethu osezulwini,
Malingcweliswe iGama lakho;
Mawufike umbuso wakho;
Mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini,
Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla;
Usithethelele amacala ethu,
Njengoba nathi siba thethelela abanecala kithi;
Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi;
Ngokuba umbuso ungowakho, namandla, nenkazimulo
Kuze kube phakade.
Amen

Umfundisi noma ohola inkonzo eguqile athi:
Umfundisi/ umholi: O Nkosi yenza ububele bakho bubonakale kithi.
Ibandla: Ngoba ithemba lethu likuwe
Umfudisi/ umholi: Kristu sivikele ezitheni zethu
Ibandla: Ndodana kaDavide yiba nomusa kithina

Ibandla lonke lisukume lime ngenzinyawo:

UMfundisi/ uMholi: udumo alube kuYise, nakuNdodana, nakuMoya oNgcwele.
IBandla: Njengoba kwakunjalo ekuqaleni, kunjalo manje, kuyokuma kunjalo kuze kube phakade.
UMfundisi/ uMholi: Asidumiseni iNkosi
IBandla: iGama leNkosi alidunyiswe.
IBANDLA LONKE LIMILE MALISHO NOMA LIHLABELELE ELILODWA KULAMAHUBO ANGEZANSI
Venite, Exultemus Domino. IHubo 95
Wozanu sihube eNkosini,
Sihalalis’ etsheni lokusindiswa kwethu;
Siye phambikwayo ngokubonga,
Sihalalise kuyo ngezihlabelelo;
Ngokuba iNkos’ inguNkulunkulu omkhulu,
UyiNkos’ enkulu phezu koNkulunkulu bonke;
Okusesandleni sakhe okusithekileyo komhlaba;
Imimngo yezintaba futh’ ingeyakho;
Olungolwakhe ulwandle walwenza,
Umhlabath’ izandla zakhe zawudabula;
Wozani sikhuleke sikhothame,
Siguqe phambi kweNkosi esenzileyo,
Ngoba inguNkulunkulu wethu,
Thina siyisizwe sendlelo layo;
Singabantu besandla sayo,
Namhlanje nxa nizakulalela izwi lami;
Ningenzi lukhun’ izinhliziyo zenu,
Njengase Meriba;
Njengamhla wase Masa obala;
Muhla okhokho benu bengilinga bengiviviny;
Babona imisebenzi yami iminyaka emashumi mane;
Ngasicunukela leso sizukulwane ngathi,
“Baduke njalo ezinhliziyweni:
Abazange bazazi izindlela zami.
Kwabanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi;
“Abasayikungena ekuphumuleni kwami”.

Udumo alube kuYise nakuNdodana, nakuMoya oyiNgcwele.
Njengoba kwakunjalo ekuqaleni kuyakuma kunjalo kube phakade. Amen
Jubilate Deo. Ihubo 100
Jabulani eNkosini nina mazwe onke;
Niyikhonze iNkosi ngokuthokoza,

Nifike phambi kwayo ngamahubo.
Nazise ukuthi iNkosi ingu Nkulunkulu

Yiyo esenzileyo, asizenzanga thina;
Singabantu bayo siyizimvu zedlelo layo;

Ngenani nibonga emasangweni ayo,
Nasezigodlweni zayo niyibabaza;

Nibonge iNkosi uNkulunkulu wethu
Nilituse iGama layo.

Ngokuba iNkosi inomusa
Ububele bayo bunaphakade;

Isiminya sayo simi,
Kuzo zonke izizukulwane.

Udumo alube kuYise nakuNdodana nakuMoya oyiNgcwele.
Njengoba kwakunjalo ekuqaleni kunjalo manje kuyakuma kunjalo kube phakade
Amen.

Kufundwe izifundo eTestamenteni elidala nakwelisha ibandla lonke lihleli phansi lilalele. Ofundyo uyothi mayeseqeda athi “yilo izwi leNkosi leli eTestamenteni elidala/ Elisha”. Ibandla liphendule ngokuthi: “makabongwe uNkulunkulu”
TE DEUM LAUDAMUS
Siyakudumisa Nkulunkulu! Siyakuvuma ukuba unguJehova.
Umhlaba wonke ukhonza wena, uYise ongunaphakade.
Zonke izingelosi zimemeza kuwe nezulu nawo onke
Amandla akulo.
AmaKerubi namaSerafi ahlezi ememeza kuwe.
Ungcwele, ungcwele. Ungcwele: Jehova Nkulunkulu wamabandla
Izulu nomhlaba kugcwele ubukhulu bobukhosi bakho.
Ibandla elinobukhosi labaPostoli lidumisa wena.
Umphakathi omuhle wabaPhrofethi udumisa wena.

Impi edumileyo yabafela wena, iyakudumisa;
Ibandla elingcwele elikulo lonke ilizwe, liyakuvuma.
UYise onobukhosi obungenakulinganiswa,
INdodana yakho eyodwa, edumileyo eneqiniso
Nawo uMoya oNgcwele, uMthokozisi,
UyiNkosi yobukhosi, wena Kristu!
Wena uyiNdodana engunaphakade, kaYise.
Uthe wena nxa uzikhethele umsebenzi wokusindisa
Abantu awsidela isizalo sentombi.
Uthe wena usunqobile ubuhlungu bokufa,
Wavulela bonke abakholwayo umbuso wezulu.
Wena uhlezi ngakwesokunene kuNkulunkulu
Ebukhosini bukaYise.
Siyakholwa ukuthi wokuza ube nguMahluleli wethu.
Siyakuthandaza ngakho, siza abantu bakho
Obathenge ngegazi lakho elinenani elikhulu.
Benze ukuba babalwe ndawonye nabangcwele bakho
Ebukhosini obungunaphakade.

Nkosi sindisa abantu bakho, ubusise ifa lakho;
Baphathe ubaphakamise kuze kubephakade.
Thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu wena;
Sihlala sikhonza iGama lakho kuze kube phakade.
Sisize Nkosi! Usilondoloze ngalemini ningabi nasono.
Nkosi, uze usihawukele! Uze usihawukele!
Nkosi umusa wakho awehlele phezu kwethu
Njengoba ithemba lethu likuwe.
Nkosi ngithembe wena,
Mangingaze ngijabhiswe.
Amen.
ISIVUMO SENKOLO ETHIWA EYABAPHOSTOLI (APOSTLE’S CREED) SISHIWO YIBANDLA LONKE LIMI NGEZINYAWO.

Ngiyakholwa kuNkulunkulu uYise uSomandla, owenza izulu nomhlaba,
nakuJesu Kristu iNdodana yakhe ezelwe iyodwa, iNkosi yethu; owathatshathwa ngoMoya oNgcwele wazalwa uMariya intombi epheleleyo; wahlupheka kuPontio Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wafakwa ethuneni wehlela ngaphansi, ngomhla wesithathu wavuka ekufeni, wenyuka waya ezulwini, lapho ehlezi khona ngakwesokunene sikaNkulunkulu uYise uSomadla; uyakubuya khona eze ukuthetha amacala abahleziyo nabafileyo.
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nakulo iBandla elisezweni lonke, nakukho ukwazana kwabangcwele, nakukho ukuthethelelwa kokona, nakukho ukuvuka komzimba ekufeni, nakukho ukuphila okuphakade. Amen

Umfundisi/ umholi: iNkosi ayibe nani
Ibandla: Ayibe nomoya wakho nawe.

ASITHANDAZE:
Umfundisi/ umholi: Nkosi sheshisa insindiso yethu
Ibandla: usheshise ukusizwa kwethu
Umfundisi/umholi: Nkosi yiba nobubele phezu kwethu.
Ibandla: Siphe insindiso yakho
Umfundisi/umholi: Nkosi sindisa ababusi bethu
Ibandla: Yizwa imithandazo yethu
Umfundisi/umholi: Gcwalisa izinceku zakho ngokulunga.
Ibandla: Bathokoziswe abakhethiweyo bakho
Umfundisi/umholi: Nkosi sindisa abantu bakho
Ibandla: Busisa abantwana bakho
Umfundisi/umholi: Siphe ukuthula ngesikhathi sethu Nkosi
Ibandla: Nguwe wedwa osisizayo nosivikelayo
Umfundisi/umholi: Nkosi hlanza izinhliziyo zethu
Ibandla: Ungamsusi uMoya wakho oNgcwele kithina.

UMTHANDAZO WOSUKU (COLLECT)

IMITHANDAZO OKUNGAKHETHWA KUYONA.

Asithandazele abefundisi neBandla:
Nkulunkulu Somandla onokuphila okuphakade yehlisela uMoya wakho womusa phezu kwabaBhishobhi bethu, abeFundisi bethu Kanye nawo wonke amabandla akithi, benze ukuba bakuthokozise ngeqiniso, ubavuselele, ubabausise njalonjalo, khona kuzobongwa kudunyiswe uMmeli noMlamuleli wethu uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Noma lona:
Baba wethu osezulwini usibizile ukuba sibe ngamalunga aphilayo ebandla lika Kristu elingcwele. Siyacela busisa inhlanganyelo ye Church of England in South Africa (Reformed Evangelical Anglican Church of South Africa), abaBhishobhi, nabefundisi nabo bonke labo abasezikhundleni. Yipha ukuthi bonke abangamalunga aleli bandla babe nesiqiniseko sokukholwa ezwini laKho elingcwele futhi balilalele. Senze ukuba sikukhonze ngeqiniso futhi sinakekelane ngomthandazo nangothando, ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Asithandazele izwe lethu:
Nkulunkulu Somandla onokuphila okuphakade siyacela busisa izwe lakithi, ababusi balo Kanye nabo bonke abantu abakulo, yenza ukuba sonke siphile ngokuhlonipha izwi lakho, silandele iqiniso nokulunga nobulungiswa. Nkosi siphe ukuthula ngesikhathi sethu. Lize likhazinyuliswe iGama lakho elingcwele ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Asithandazele ukuhlala kwePhalamende:
Nkulunkulu onomusa wonke, siyazithoba sithandazela amalunga ePhalamende elihlangene kulesi sikhathi. Akuthandeke kuwe Nkosi ukuba uqondise futhi uphumelelise yonke imihlangano, yenza ukuba kuphakanyiswe imitheho yakho, kube nokuthula nokuhlala kahle ezweni lethu, usiphe Nkosi ukuthi ngemizamo yabo kube nokulunga, nenkululeko, nobulungiswa , neqiniso kuleli lizwe. Sicela lokhu eGameni leNkosi noMsindisi wethu obusisesekileyo uJesu Kristu. Amen

Asithandazele izwekazi lase Afrika
Nkosi Nkulunkulu busisa iAfrika, ubusise abantwana bayo, uqondise abaholi bayo, usiphe ukuthula kule lizwekazi lethu, ngayo iNkosi yethu uJesu Kristu. Amen

Asithandazele labo abanezidingo ezehlukeneyo:
Mnini mandla onke, Baba wethu onesihawu, usifundisile ezwini lakho ukuba singazicabangeli thina sodwa, kodwa sikhumbule nezidingo zabanye abantu. Siyababeka kuWe nkosi bonke labo abaswele, nabadingayo, nabagulayo emzimbeni nasemphefumulweni, nalabo abahluphekile nabangenamuntu, nalabo abadukile ezindleleni zakho. Nkosi enomusa sicela ukuba ubakhulule, ubanikeze amandla, ubuyise ukukholwa kwabo, ubasize ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen

Asithandazele ukukhula koMbuso kaNkulunkulu emhlabeni:
Nkulunkulu wezizwe zonke ezisemhlabeni, siyathandaza ukuba kuwe Nkosi ukuba ukhumbule izigidi ngezigidi zabantu besilisa nabesifazane abadalwe ngomfanekiso wakho kodwa abangalwazi uthando lwakho. Yipha ukuba kuthi ngobufakazi balabo abakholwayo yinkosi uJesu Kristu nangokushumayela kwabo izwi lakho imiphefumulo yabo ebhubhayo isindiswe, nebandla lakho lonke livuseleleke, neGama loMsindisi wethu lidunyiswe, okungenxa Yakhe sicela konke lokhu. Amen

Asithandazele abangakholwa:
Nkulunkulu onobubele, owadala abantu bonke, futhi awuzondi lutho oludalileyo, awuthandi ukuba isoni sife singaphendukile, singenakho ukuphila okuphakade, yiba nomusa kubo bonke abangakholwayo nabangaka khanyiswa yiqiniso lakho; susa kubo konke ukungazi , nobulukhuni benhliziyo, nokudelela izwi lakho, uze ubangenise Nkosi emhlambini wakho, bahlanganiwe, balodolozwe phansi kwaMalusi lowo osalusayo uJesu Kristu iNkosi yethu. Amen
Umthandazo wokubonga:
Nkulunkulu Somandla, onobubele bonke, thina zinceku zakho ezingafanele siyabonga ngenhliziyo ethobekileyo, sibonga ngobuhle bakho kithina nangothando lwakho olumnene kuthina nakubo bonke abantu. Siyakubonga futhi nangokusidala kwakho, nokusigcina kwakho nangazo zonke izibusiso zalokhu kuphila. Kodwa ngaphezu kwakho konke sikubonga ngothando lwakho olungelinganiswe, ngokuhlenga umhlaba ngeNkosi yethu uJesu Kristu, nangomusa osiphe wona, nethemba lokungena enkazimulweni. Siyathandaza, siphe ukuba ukuqonda ngokujulileyo ububele bakho bonke, ukuze sikubonge sikudumise, kungabi ngezindebe zomlomo kuphela, kodwa ngezimpilo zethu, sizinkele ekukukhonzeni, nasekuhambeni okungcwele, nasekulungeni, imihla yonke yokuphila kwethu. Ngaye uJesu Kristu iNkosi yethu, kuye naKuwe Kanye noMoya oNgcwele akube ludumo nobukhosi, kuze kube phakade naphakade. Amen

Umthandazo ka Krisostomu (Chrysostom)
Nkulunkulu Somandla, osiphe umusa ngalesi sikhathi ukuba sithi nganhliziyonye sense imithandazo yethu kuwe; njengokuthembisa kwakho ukuthi inxa kuhlangene ababili nabathathu eGameni lakho uyakubanika abakucelayo; siyacela kwenze Nkosi okufunwa nokucelwa abantu bakho, njengokufanelekile; usiphe ukuba sithi sisekulo mhlaba silazi iqiniso, kuze kuthi ezweni elizayo sithole ukuphila okuphakade. Amen

Isibusiso:
Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu uthando lukaNkulunkulu, nokuhlanganyela kukaMoya oNgcwele akube nathi sonke manje kuze kube phakade. Amen
Noma:
INkosi mayinibusise, inilondoloze; iNkosi mayikhanyise ubuso bayo phezu kwenu, ibe nomusa kinina, iNkosi mayiphakamise ubuso bayo phezu kwenu iniphe ukuthula. Amen.