One Response to UNkulunkulu Uyangazi

  1. Jackie March 23, 2021 at 10:57 am #

    Ngiyamthanda u Jesu ngoba wafela izono zami futhi ngiyakholwa kuye.

Leave a Reply